Regulamin Antykonwentu Rafineria 

ostatnia aktualizacja rok 2021

DO GÓRY

1. Na terenie konwentu mogą przebywać wyłącznie organizatorzy (zwani dalej Organizacją), osoby przez nich upoważnione, osoby obsługujące imprezę (zwane dalej Obsługą) oraz osoby, które opłaciły akredytację (zwane dalej Uczestnikami)

 

2. Uczestnictwo w konwencie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania. Uczestnik w ten sposób również wyraża zgodę na publikację zdjęć oraz pseudonimu na stronie i forum internetowym konwentu oraz na profilu Facebook Rafinerii.

 

3. Uczestnikiem mogą zostać jedynie osoby fizyczne, pełnoletnie, bez ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

 

4. Na teren konwentu wstępu nie mają osoby, którym Organizator odmówi prawa wstępu. Organizator nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu.

 

5. Uczestnik zobowiązuje się podporządkować poleceniom Organizacji oraz Obsługi.

 

6. W czasie trwania konwentu Uczestnik jest zobowiązany do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora otrzymanego w momencie akredytacji, a także okazania go na prośbę innego Uczestnika, Obsługi lub Organizacji.

 

7. Uczestnik jest zobowiązany zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

 

8. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, przestrzegania porządku oraz zachowania ciszy nocnej na terenie pola namiotowego.

 

9. Osoby łamiące regulamin, zachowujące się w sposób agresywny lub wulgarny, stwarzające zagrożenie zdrowia lub życia innych uczestników oraz wobec siebie mogą zostać usunięte z konwentu bez zwrotu akredytacji i/lub zgłoszone na policję w celu usunięcia z terenu konwentu.

 

10. Osoby umożliwiające spożycie alkoholu nieletnim oraz osoby nieletnie spożywające alkohol będą zgłaszene Policji.

 

11. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie konwentu jedynie pod stałą opieką opiekuna prawnego i za zgodą Organizacji.

 

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:

– rzeczy zagubione i pozostawione bez opieki,

– szkody poniesione przez Uczestników imprezy, ubezpieczenie każdy Uczestnik powinien wykupić we własnym zakresie,

– szkody spowodowane przez czynniki niezależne i obiektywne (tornada, sarny, etc.),

– szkody lub ubytki spowodowane przez osoby trzecie.

 

13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszystkie szkody jakich dokona na terenie konwentu.

 

14. Uczestnik jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłoszenia Organizatorom lub Obsłudze wszystkich wypadków, szkód oraz incydentów zagrażających życiu lub zdrowiu zaistniałych na terenie konwentu.

 

15. Wszyscy Uczestnicy biorący udział w grze terenowej zobowiązani są do noszenia gogli, okularów ochronnych lub innej dopuszczonej ochrony oczu.

 

16. W obszarach nie przeznaczonych do użycia replik broni ASG repliki te wolno nosić tylko po ich uprzednim rozładowaniu i wyjęciu magazynka.

 

17. Repliki ASG należy transportować w sposób wykluczający ich przypadkowe zadziałanie lub użycie przez osoby niepowołane, a także mylne uznanie za prawdziwą broń.

 

18. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy środków odurzających, broni palnej, sztucznych elfich uszów, materiałów wybuchowych, radioaktywnych i innych powszechnie uznawanych za niebezpieczne.

 

19. Organizacja i Obsługa zastrzegają sobie prawo do brania udziału we wszystkich punktach programu.

 

20. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

 

21. Uczestnicy Antykonwentu zobowiązani są do stosowania obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych wydanych przez organy władzy publicznej.

 

22. Organizacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

IMPREZY, KTÓRE LUBIMY

PATRONI

SPONSORZY